PROGRAM - PIRÁTI DĚČÍN 2018-2022 - CELÉ ZNĚNÍ

Kompletní program pro komunální volby 2018

PIRÁTI Děčín

Dobrá adresa

Dlouhodobé zanedbávání potřebných oprav a údržby majetku města, absence komunikace s občany, nevstřícnost k jejich potřebám, neumožnění rozvoje a nevyužití potenciálu města Děčína.
I tak lze shrnout to, čeho jsme byli svědky poslední čtyři roky vlády současné koalice.
Piráti představují alternativu, jak město opravdu přebudovat.

Náš program se opírá o programové cíle národního programu Pirátů, platné ve všech úrovních politiky.
Ctíme společné hodnoty programu Pirátů pro komunální volby 2018

Držíme kurz

PIRÁTI DĚČÍN - ZÁSTUPCI OBČANŮ

●    Zastupitelé jsou volenými zástupci svých občanů po celou dobu svého mandátu
●    Zastupitelé hájí zájmy občanů a města Děčín
●    Zastupitelé dodržují slib a etický kodex zastupitele
●    Průběžně budeme informovat o plnění našeho programu a případných překážkách v plnění těchto cílů
●    Piráti Děčín budou skládat účty svým voličům a všem občanům tohoto města
●    Transparentnost všech kroků umožní občanům stoprocentní kontrolu našich zastupitelů

DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENÁ A MODERNÍ RADNICE
Obec má být společenstvím občanů, které každému jednotlivci pomáhá prožít jeho život svobodně a naplno.


DĚČÍN - UPRAVENÝ A PŘÍVĚTIVÝ

VEŘEJNÉ SLUŽBY SLOUŽÍ OBČANŮM
Úřad schopný zajistit občanům kvalitní služby, pomoc v těžkých situacích i příležitosti ke vzdělání, sportu a kulturním zážitkům.

LABE - ŘEKA PRO ŽIVOT

VSTŘÍC AKTIVNÍM OBČANŮM
Chceme, aby správu obce zajišťoval úřad otevřený, moderní, odpovědný a vstřícný, který oceňuje a podporuje aktivitu občanů.


DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

KVALITNÍ INFORMACE

Poskytneme podrobné informace o rozhodování města na všech úrovních, včetně rady města. Kvalitními informacemi umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání.

V první řadě zjistíme, zda jsou zveřejňovány všechny informace podle zákona. Tam, kde zjistíme nedostatky, zjednáme nápravu. Zvýšíme efektivitu a transparentnost úřadu zdokonalením on-line přístupů při získávání informací, vyřizování žádostí a placení poplatků. Možnost on-line přístupu ke svým pohledávkám a povinným poplatkům, jejich jednoduché zaplacení kartou, vyplnění formuláře při řešení životní situace a automatické podání této žádosti na úřad jsou stěžejní body nového portálu občana, který výrazně ulehčí komunikaci občana směrem k úřadu. Zajistíme, aby každý jednoduše našel, jak a kde se ptát i na co se ptali občané před ním.

Rozšíříme sadu informací (např. o dopravě, kriminalitě, životním prostředí), které zveřejníme ve formě otevřených dat, aby byly dále využitelné např. pro tvorbu užitečných aplikací, vědecké výzkumy, studentské práce atd.

TRANSPARETNÍ ROZHODOVÁNÍ

Zrušíme diskusní limit pro občany při jednání zastupitelstva města.Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. K tomu jim poskytneme veškeré podklady.

Zápisy dostupné na stránkách samosprávy budou obsahovat i údaje o hlasování jednotlivých zastupitelů (radních) a přehled jejich účasti a to jak u každého projednávaného bodu tak u všech hlasování za celý mandát u zastupitele.. Veškeré podklady jednání zveřejníme v dostatečném časovém předstihu. Budeme prosazovat zastoupení odborné veřejnosti i klíčových místních organizací a spolků v komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady. Závěry komisí budou pro nás vodítkem k rozhodování v dané věci a budou opravdu poradním podkladem.

PRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM - PASPORT MAJETKU

Zabráníme nevýhodným prodejům, nákupům nebo opravám, o kterých se veřejnost dozví, až když už je pozdě.

Přehled veškerého majetku zveřejníme na stránkách obce, včetně jeho popisu a využití. O případném prodeji majetku a způsobu prodeje budeme informovat s předstihem a nikoli pouhým “vyvěšením na úřední desku”, ale s maximálním využitím různých informačních kanálů (např. pomocí regionálních médií, TV a rozhlasových stanic, radničních novin, sociálních sítí,…). Zasadíme se o vytvoření inovačního řešení v podobě mapového projektu a vrstvy Pasportu majetku, kde bude na mapě přehledně zobrazen veškerý majetek města se zvýrazněnými nemovitostmi a pozemky, které jdou do prodeje, včetně všech podkladů. Zároveň tato mapa bude sloužit jako archív a ukazovat již prodané pozemky včetně smluv a usnesení. Tím bude v budoucnu umožněna přehledná, transparentní a jednoduchá kontrola nakládání města s majetkem. Budeme vždy preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů.

VYROVNANÝ ROZPOČET

Rozpočty v našem podání budou hospodárné, odůvodněné a informace o nich široce přístupné.

Rozpočet vždy srozumitelně zdůvodníme. Zveřejníme závěrečné účty i zprávy o přezkoumání hospodaření. S předstihem informujeme o plánovaných větších investicích. Vytvoříme rezervu pro nenadálé situace. Schodkové rozpočty budeme vytvářet jen v případě významných finančně náročných investic nebo přírodních katastrof. Dlouhodobě musí být rozpočet vyrovnaný. Připravíme a zveřejníme plán snižování nákladů na chod úřadu i případného oddlužení. O hospodaření s majetkem budeme informovat formou rozklikávacích rozpočtů s údaji o průběžném čerpání i odkazy na registr smluv. Data si bude kdokoli moci stáhnout k dalšímu využití. Rozpočet města musí být realistický, velké množství projektů není vzhledem k zákonům v silách úředníků dotáhnout do konce. Na rozpočtu města nelze sbírat politické body.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Transparentním řízením přilákáme více zájemců. Snížíme ceny a zvýšíme kvalitu.

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na internetu. Stejným způsobem zveřejníme i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví dostatek dodavatelů. Zadávat zakázky přímo bez soutěže budeme pouze výjimečně. Výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů uskutečníme formou internetové aukce. Urychlíme tak výběrová řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu budeme nad rámec zákona zveřejňovat vždy i ve Věstníku veřejných zakázek. Nebudeme zakázky zveřejňovat v období svátků a prázdnin, nebudeme používat co nejkratší lhůty pro podání nabídek.

Požadavky na zakázku stanovíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících. Zadávací řízení budeme administrovat podle jasných a veřejně dostupných pravidel, která vymezují osobní odpovědnost. Umožní-li to zákon, soutěžit dovolíme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky. Závaznými standardy snížíme rizika zmanipulovaných soutěží. Ve smlouvách si pojistíme, že obec nebude platit dodatečné náklady. Smluvně zavážeme realizátory dopravních staveb k povinnosti hlásit jakékoliv změny v termínu či realizaci danému úředníkovi, který o této skutečnosti vyrozumí občany města

GRANTY A DOTACE

Posílíme efektivitu vyhledání, poskytování a využití vhodných dotací na rozvoj města. Průhledným dotačním procesem pozitivně ovlivníme počet a kvalitu zájemců, zabráníme “malým domů” a zajistíme rovný přístup ke všem žadatelům.

Informace o dotacích budeme publikovat veřejně a využijeme pro to veškeré dostupné publikační možnosti, aby byla záruka, že se informace dostane k občanům a případnému žadateli. Zveřejníme údaje o úspěšných i neúspěšných žadatelích.

Schválíme jednoduchá a transparentní pravidla pro získávání dotací od města, která budou platná pro všechny. Transparentní pravidla a jasný klíč k rozdělování veřejných peněz umožní spolkům a organizacím žádajícím si o podporu již předem zjistit, jestli a v jaké výši jim bude finanční pomoc poskytnuta. Veškeré výsledky dotačních řízení jasně zdůvodníme a informujeme občany o celkovém stavu z pohledu realizace, průběhu a financí.

TRANSPARENTNÍ SPOLEČNOSTI

Zajistíme, aby funkce v orgánech společností zastávali odborníci, nikoliv pouze politici. Znemožníme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku.

Stejná pravidla pro zveřejňování jako pro obec se musejí vztahovat na obcí zřizované organizace, obecní příspěvkové organizace a obchodní organizace, které obec ovládá. Budeme trvat na tom, aby se společnosti řídily pravidly pro transparentní organizace. Stanovíme závazná pravidla pro nominace i odměňování osob pověřených k výkonu činností v orgánech společností. Změny stanov společností umožníme pouze zastupitelstvem.

ÚZEMNÍ PLÁN

Zavedeme včasné diskuze občanů o všech významných záměrech města. Umožníme občanům prosazovat právo na kvalitní životní prostředí i ovlivňovat podobu okolí svého domova.

Návrhy rozvoje plánů, související dokumentaci i současný stav budeme zveřejňovat tak, aby byly přehledné, rychle dostupné a umožňovaly participaci občanů. Zavedeme on-line připomínkování občanů k územnímu plánu a jeho připravovaným aktualizacím přehledně nad mapou.

ÚČAST OBČANŮ NA ROZHODOVÁNÍ

Zvýšíme sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí, získáme zpětnou vazbu a budeme hledat konsenzuální řešení.

Podpoříme zapojování občanů do rozhodování. Bude pokračovat a rozšíříme možnosti participativního rozpočtu „Tvoříme Děčín“. Necháme veřejnost skutečně rozhodovat o podobě veřejného prostoru. Zlepšíme celý proces posuzování jednotlivých projektů občanů ze stávajícího stavu, kdy o vhodnosti rozhodují úředníci a ne odborníci. Každý projekt je potřeba posuzovat v širším záběru a každý velmi individuálně i s velmi úzkou spoluprací s navrhovatelem z řad občanů.

Budeme iniciovat formální i neformální setkání s občany a pečlivě se zabývat veškerými podněty, peticemi a návrhy. Podpoříme místní referenda u sporných otázek s výjimečnou důležitostí a dlouhodobými důsledky. Podpoříme komunikaci mezi sousedícími obcemi a jejich obyvateli, aby se problémy neřešily izolovaně.

RADNIČNÍ INFORMAČNÍ KANÁLY

Otevřeme radniční média a jejich kvalitou podpoříme skutečnou názorovou pluralitu a otevřenou diskuzi v obci.

Zasadíme se o zveřejňování alternativních názorů oproti vedení radnice. Radniční noviny, ale i další komunikační kanály samospráv, by měly splňovat základní principy obvyklé pro veřejná média. Pro vydávání a tvorbu obsahu médií přijmeme vnitřní pravidla (Statut novin a etický kodex), která zaručují kontrolu tvorby obsahu pomocí redakční rady a přístup zastupitelů do médií včetně opozičních.

Revidujeme výběrové řízení na vydavatele Zpravodaje a podmínky pro vydávání. Obsah nesmí být na úkor inzerce a inzerce nesmí být v rozporu se zájmy města (např. inzerce na vánoční trhy v Drážďanech v době konání našich trhů).

NEKALÉ JEDNÁNÍ A STŘET ZÁJMŮ

Zmenšíme rizika, že zastupitelé a úředníci budou jednat k vlastnímu a nikoli veřejnému prospěchu.

Budeme prosazovat etický kodex pro zastupitele i úředníky upravující nad rámec zákona pravidla pro střet zájmů i poskytování informací. Zajistíme možnost jednoduché kontroly o tom, jak k danému bodu zastupitel hlasoval, ale i přehledně všechna jeho hlasování za celý jeho mandát.

OHLEDY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Zaměříme se na úspory, sběr a třídění odpadu, obnovitelné zdroje a využití nových technologií.

Chceme investovat do vývoje a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu tepla a elektrické energie. Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu. Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla ve městě před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura.


DĚČÍN - UPRAVENÝ A PŘÍVĚTIVÝ

VEŘEJNÉ SLUŽBY SLOUŽÍ OBČANŮM

KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

Poskytování kvalitních veřejných služeb je hlavním cílem samosprávy.

Námi navrhované otevřené a transparentní hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné služby a jejich rozvoj. Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnost vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání zabrání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zrevidujeme a zkusíme zajistit důsledné plnění smlouvy se společností Marius Pedersen na svoz odpadu a údržbu zeleně.

V případě porušení dle smlouvy budeme vymáhat po této společnosti důslednou nápravu nebo sankce. Důkladnou analýzou svozu optimalizujeme trasy a četnost vývozu odpadových nádob. Zasadíme se o rozšíření nádob na bioodpad do dalších čtvrtí a umístíme nové kontejnery na tuky a oleje. Poplatky za odpad bude možné uhradit platební kartou nebo si zkontrolovat a vyřešit své závazky i v této věci pomocí portálu občana.

Budeme pracovat na snížení stávajícího dluhu občanů 25 milionů na poplatcích za odpad, který vznikl na odpadech za poslední léta. Přehodnotíme způsob výběru poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu s cílem snížit, či nejlépe odstranit možnost vzniku nových dluhů. Zajistíme, aby další případné podzemní kontejnery byly vhodně umístěny, vybrány a zamezilo se ucpávání. Neplnění jejich stoprocentní funkce má za následek vytváření nepořádku kolem nich.

Smartcity řešení svozu odpadu
Jedná se senzory, IoT (internet věcí) a další dnes již standardní nástroje pro analýzu a sběr informací o dané oblasti. Co se týka svozu odpadu je bohužel využití těchto prostředků v současnosti značně neefektivní. Smlouva se společností zajišťující svoz - Marius Pedersen je postavena tak, že není možnost od nich vyžadovat rychleji a častěji reagovat na svoz dané oblasti nebo i jednotlivého kontejneru dle dodaných dat chytrého kontejneru se senzorem hlasící plný kontejner nebo nahlášení té samé situace naskenovánim QR kódu. Občany bysme tak nutili hlásit stav plného kontejneru nebo by tuto situaci nahlásil senzor, ale nemělo by to požadovanou zpětnou odezvu. V současné chvíli je totiž smlouva s Marius Pedersen uzavřena na delší období, nedá se zásadně pozměnit a tyto možnosti nebo povinnosti reagovat v ní nejsou zakomponovány. Dny svozu jsou přesně dány a je přesně určeno kdy v jaké oblasti svoz bude probíhat.
Tento fakt se pokusíme změnit, ale půjde bohužel spíše o změny četnosti vývozu a vývozové dny. Na chytrá řešení si bohužel musíme počkat a má smysl je nasadit až s novým výběrovým řízením na firmu starající se o svoz. Tyto nové technologie (společně i s dalšími jako je třeba GPS sledování pohybu svozoveho vozu) pak důrazně požadovat zapsat do nové smlouvy.

OPRAVY MAJETKU MĚSTA A ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

O majetek města se budeme starat efektivně a hospodárně.

Revitalizaci města budeme provádět soustavně, synchronizovaně a na základě jasně vymezených priorit. Revitalizace musí pokračovat na Labském nábřeží, které má být jednou z výkladních skříní našeho města. Šetření, které má za důsledek zanedbání silnic a jiné infrastruktury, chápeme jako důsledek špatného hospodaření. Budeme řešit nejen velké projekty, ale i jednotlivosti, které usnadní a zpříjemní život Děčíňákům.

Opravy chodníků musí být prováděny systematicky s preferencí skládaných povrchů s ohledem na životnost a snadnější údržbu a hospodárnost. Posílíme běžnou údržbu a úklid veřejných prostranství včetně odborné péče o zeleň města.

Kultivujeme svoz, třídění i umístění odpadkových nádob ve městě. Nedopustíme necitlivé umísťování podzemních kontejnerů v turistických lokalitách. Rozšíříme rozmístění o další nádoby na bioodpad a doplníme o nádoby na tuky a oleje. Zajistíme, aby další případné podzemní kontejnery byly vhodně umístěny, vybrány a zamezilo se ucpávání. Neplnění jejich stoprocentní funkce má za následek vytváření nepořádku kolem nich.  - více v sekci „Odpadové hospodářství“.

Zavedením autorizovaných stavebních dozorů lépe dohlédneme na výslednou kvalitu staveb. Aktivním dozorem a důslednou kontrolou minimalizujeme možnosti víceprací a tím výraznému navýšení rozpočtu na danou zakázku. Budeme dbát na dodržování termínů a podmínek při sjednání smlouvy s dodavatelem (realizátorem) zakázky a při nedodržení vyžadovat placení sankcí uvedených ve smlouvě. Zajistíme, aby veškeré změny, které ovlivní jakkoliv průběh stavby, byly hlášeny dodavatelem městu a ten je zveřejnil občanům. Zavedeme časté koordinační schůzky se správci sítí a na základě společného harmonogramu prací velmi pečlivě zkoordinujeme další stavební práce na území města. Zajistíme on-line prostor, který bude sdílen se všemi správci sítí a do kterého se budou zapisovat plánované zásahy ve městě na další období - rok. Na základě těchto přehledných dat se budou následné práce všech zúčastněných správců a města koordinovat, aby nedocházelo k situacím, kdy např. ČEZ provádí výkopové a opravné práce v ulici, která bude v krátké době opět rozkopána městem nebo jiným správcem sítě.

Jako účastník stavebních řízení budeme aktivně ovlivňovat průběh a termíny staveb na území města. Budeme klást důraz na zkrácení termínů realizace staveb, které omezují provoz na důležitých komunikacích nebo omezují provoz firem a obchodů.

Nepodpoříme nesmyslné projekty typu „Lanovka“, které výrazně změní ráz města, a to ani jako soukromou investici, kde stále hrozí, že po krachu investora může tato megastavba zůstat jako chátrající “pomník” hyzdící město. K obnově a využití historických památek ve vlastnictví města budeme přistupovat v souladu s názorem odborné i laické veřejnosti.

PŘÍVĚTIVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PÉČE O SENIORY

Problémové lokality začneme řešit prioritně a s maximálním důrazem.

Zajistíme koordinované kontroly technického stavu staveb stavebním úřadem magistrátu v rozsahu pravomocí vymezených stavebním zákonem. Stavební úřad bude konat tak, aby zajistil ochranu veřejných zájmů, ochranu práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob, aby stavby zejména neohrožovaly život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost a životní prostředí. Ze závad budou vyvozeny důsledky v podobě nařízení, sankcí, výkonů rozhodnutí až po vymáhání pohledávek či exekucí.

Poskytneme právní poradenství občanům města poškozovaných protiprávním jednáním svých sousedů, vlastníků nemovitostí a obchodem s chudobou a to včetně podpory při žalobách za utrpěnou finanční škodu, žalobách pro neplnění Občanského zákoníku za neplnění povinnosti řádně vyúčtovávat služby.

Zřídíme veřejnou komisi pro řešení problémových lokalit. Kromě zástupců magistrátu a ostatních úřadů se jejích jednání budou účastnit zástupci jednotlivých problémových lokalit z řad veřejnosti. Jednání této komise budou veřejná.

Vytvoříme pracovní místo, jehož náplní bude řešení problémů v lokalitách, kde je narušován veřejný pořádek. Tento pracovník magistrátu bude zajišťovat koordinaci jednotlivých odborů magistrátu, právníka i přestupkové komise včetně spolupráce s dalšími dotčenými úřady. Bude zodpovědný za řešení dané problematiky a bude se zodpovídat přímo primátorovi.

Vytvoříme strukturovaný městský bytový fond s transparentními podmínkami pro poskytování městského bydlení.

Využijeme všech možných forem financování tohoto kroku a to jak podpory státu, tak dotací z EU. Obec by měla prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení. Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení (vzdělání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti).

Vedle domovů důchodců budeme podporovat pomocné pečovatelské služby a aktivity seniorů. Při poskytování péče vítáme osobní přístup. Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí jen domov důchodců.

Zasadíme se o zdokonalování systémů zajišťujících bezpečnost a pořádek ve městě. Více v bodě Omezení hazardu a bezpečnost ve městě.


LABE - ŘEKA PRO ŽIVOT

VSTŘÍC AKTIVNÍM OBČANŮM

LABE STŘEDEM MĚSTA

Chceme se aktivně podílet na hledání způsobu využití labských břehů a náplavek v souladu s ochranou přírody a potřebami města.

Zohledníme vyjádření neziskového sektoru a místních sdružení k projektům s dopadem na životní prostředí.

Budeme aktivně sledovat vývoj v oblasti stavby jezu - všech poznatků a argumentů.

Budeme iniciovat veřejné debaty ohledně stavby jezu s účastí všech dotčených stran.

Provedeme analýzu projektu výstavby přístaviště pro malá plavidla na Labi a zjistíme, jaké překážky již 5 let brání tento projekt realizovat.

Oživíme náplavky a břeh Labe pro setkávání občanů a turistů v návaznosti na stav projektu stavby jezu.

LEPŠÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Zasadíme se o zlepšení dopravní situace ve městě podporou realizace dopravních staveb a hledáním nových řešení jak v rámci městské hromadné dopravy, tak v rámci osobní dopravy po městě.

Prosazujeme propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a obecní hromadné. Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat. Proto je potřeba s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravních staveb.

Zrevidujeme hospodaření DPMD a budeme prosazovat aktivní manažerské vedení této společnosti a tím eliminovat roční schodek a dotaci od města této společnosti ve výši 50 - 60 milionů korun.

Budeme prosazovat dokončení projektu Folknářské spojky v co nejkratším termínu. Po jeho vybudování vznikne spolu s Vilsnickou spojkou obchvat Děčína z velmi frekventovaného směru z Liberce pro nákladní automobilovou dopravu. Výrazně se uleví centru města a hlavně Kamenické ulici.

Budeme stabilně podporovat pouze jednu variantu dálničního přivaděče. Prioritou je pro nás posílení bezpečnosti a omezení vlivu provozu silnice I/62, Děčín -  Ústí n.L..

Budeme řešit možnosti a kulturu parkování obyvatel i návštěvníků města Děčína. Navrhneme parkování v centru města zdarma prvních 30 minut.

Budeme propojovat stávající cyklostezky s turisticky zajímavými lokalitami v Děčíně. Chceme budovat naučné stezky a cyklostezky, protože samotné památky bez vhodného přístupu k nim nestačí. Chceme pomoci cyklistům z Labské cyklostezky více do města.

Zrevidujeme dopravní značení ve městě, místy je přeznačkováno. Zlepšíme upozornění na kritická místa – nízké podjezdy jsou často místem nehod z důvodu přehlédnutí.

Budeme iniciovat řešení problému zaplavování pětimostí.

Všechny změny v dopravě budeme důkladně konzultovat s PČR, a pokud bude zájem, budeme využívat i Dopravní fakultu ČVUT. Všechny dopravní změny musí odpovídat celkové koncepci, není možné vytrhávat a řešit jen konkrétní místa.

KVALITNÍ ŠKOLY

Přínosem pro naše zastupitele by bylo vyslechnout náměty studentů a mladých lidí. Oni jsou naší budoucností.

Budeme se snažit o větší zapojení žáků, studentů a posluchačů škol do zkvalitňování života ve městě, najít větší uplatnění studentských vědeckých prací a projektů. Proto považujeme za přínosné podpořit vznik „Studentského parlamentu“, který bude zapojen do struktur města. Prostřednictvím soutěží a spolupráce se žáky a studenty nad utvářením podoby města chceme vytvářet a posilovat vztah mládeže k rodišti. Nevyužití fakulty ČVUT pro architektonické návrhy, studie nebo projekty je velkou chybou, kterou chceme napravit a více studenty zapojit do procesu vytváření veřejného prostoru. To zajistí i větší provázanost studentů s městem a může hrát roli v rozhodnutí, kam odejít po studiích a kde žít.

Budeme podporovat rekonstrukci všech mateřských a základních škol. Jako nutnost se jeví vybavit je herními prvky, školními hřišti, revitalizovat školní zahrady. Vše dle zkušeností a inspirací z ostatních měst s ohledem na ekonomické a provozní náklady a následnou údržbu.

Navrhneme vybudování efektivně fungujícího týmu expertů, který pomůže školám s realizací šablon a projektů EU tak, aby školy dosáhly na evropské peníze a mohly výuku na školách ještě více zefektivnit.
Budeme usilovat o to, abychom zamezili odlivu mozků do jiných regionů např. vytipováním talentovaných studentů, umožněním stipendia a ve spolupráci s firmami vytvořením nabídky zajímavých pracovních pozic s odpovídajícím finančním ohodnocením. V tomto procesu budeme fungovat jako aktivní prostředník a koordinátor setkání těchto dvou stran.

Podpoříme kompletní modernizaci a praktické využití dopravního hřiště v Děčíně. Dohlédneme na realizaci budoucího řešení, které bylo vybráno v rámci participativního rozpočtu „Tvoříme Děčín“ a tento proces budeme nadále rozvíjet a doplňovat o další prvky a rozvoj tohoto místa.

KULTURA A SPORT

Vytvoříme jednotná a transparentní pravidla pro rozdělování a udělování veřejných peněz na podporu kultury a sportu v Děčíně.

Rovná pravidla pro všechny organizace a dotace na provoz dle jednoduchého klíče (vzorce), který u sportu počítá s faktory jako je velikost členské základny a další měřitelná kritéria. V oblasti kultury i sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. Cílem je podpořit veškeré sporty rovnocenně a tím dát možnost rozvíjet se i současnou optikou “okrajovým” sportům, které však jsou pro mnoho dětí sportem, kterému by se rády věnovaly. Upřednostňujeme materiální podporu před finanční. Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány jen transparentním organizacím, dle jasných pravidel platících pro všechny rovnocenně. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších. Kultura a sport přináší mnoho výhod, které obchodní domy nemohou nabídnout, a měly by být občanům blízko. Proto by se místa vhodná pro kulturní využití v centru obcí neměla přeměňovat v komerční centra, ale měla by být v zásadách územního rozvoje vyhrazena právě pro kulturu a sport. Portál vstupenkadecin.cz otevřeme pro všechny pořadatele akcí a zajistíme jim tak zdarma prostor informovat o své akci.

Prosadíme dokončení existujícího projektu multifunkčního hřiště se skateparkem. Sportovním i dalším klubům poskytneme pomoc při práci s mládeží podle jasných a jednoduchých pravidel. Je zbytečné podporovat subjekty, které samy o sobě mají možnost pokrýt většinu svých nákladů z reklamy a jsou komerčně úspěšné, jako profesionální sportovní kluby a profesionální kapely. Naopak chceme podporovat komunitní projekty a vytvořit tak podmínky pro volnočasové aktivity.

Podpoříme reprezentativní a jednotné vánoční trhy na různých místech v Děčíně. Město Děčín si zaslouží důstojné oslavy vánočních svátků. Nechceme se smířit s tím, že Děčíňáci automaticky o Vánocích navštěvují trhy nebo akce v okolních městech, a budeme se snažit tento fakt zvrátit. Město nemusí na Vánocích vydělávat, a tak je možné do připravených reprezentativních dřevěných stánků přivést i kvalitní prodejce s tradičními produkty. A to jak v Podmoklech, tak na Masarykově náměstí nebo v Křížové ulici, která je nádherným místem pro vánoční trhy a akce. Jako příklad je možné uvést každoroční vánoční trhy v obci Úštěk, které stojí 3x méně než v Děčíně - 85 000,- Kč, vs. 250 000 Kč, leč kvalita je na absolutně jiné úrovni.

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

Zavedeme architektonické soutěže jako standard.

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknout nové architektonické skvosty. Chceme, aby budovy veřejných institucí a dalších staveb měly také architektonickou kvalitu a zkvalitnily veřejný prostor města. Jedná se o další možnost, jak výrazně zatraktivnit město jak v očích občanů, tak turistů. I “obyčejná” lávka nebo sportovní hala může být hezká.

MÍSTNÍ REFERENDUM A OBČANSKÁ INICIATIVA

Podporujeme místní referenda a myšlenku přímé demokracie v regionálních otázkách jako je např. otázka hazardu ve městě. Veškerá referenda budou vždy spojena s volbami kvůli úspoře peněz na pořádání těchto hlasování. Vyhlášení referend se bude řídit velmi striktními pravidly, aby nedocházelo k nadprodukci takových návrhů. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci.

OMEZENÍ HAZARDU V DĚČÍNĚ A BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

Budeme prosazovat vyhlášení místního referenda o hazardu na území města - občané sami rozhodnou, jestli jim vyhovuje současný stav 17 kasin na území města.

Zasadíme se o zdokonalování systémů zajišťujících bezpečnost a pořádek ve městě.

Chytrý systém monitoringu je souhrn několika opatření kam patří napřiklad podpořeni ještě lepší součinnosti státní policie a městské policie, naplnění stavu městských strážníků za aktivní pomoci města a tím zlepšení jejich provozuschopnosti, efektivní využívání kamerového systému a při případném rozšíření (které je již odsouhlaseno) zlepšení a využití jejich technologie, on-line možnosti pro občany jak řešit a nahlásit problém s přesným zacílením na danou oblast a rychlému předáni nejbližši hlídce, zpracováni mapy kriminality z dostupných dat od policie ČR a městské policie a dle toho přizpůsobit pochůzky strážníků a hlídek MP. Cílem je docílit toho, aby občan města věděl, že je ve městě systém, který funguje a pokud bude potřeba tak funguje efektivně a pomůže mu. K bezpečnosti pak přispívá i pocit, že ve vytipovaných oblastech a v problematické časy budou na těchto místech vidět hlídky ve vozech a strážníci.

POZORNOST PETICÍM A STÍŽNOSTEM OBČANŮ

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné a splní jasná pravidla, která určují, kdy je možné referendum vyhlásit.

PODPORA ČINNOSTI SPOLKŮ A NOVÝCH FOREM PODNIKÁNÍ

Jednou z hlavních příležitostí, jak vymezit budoucnost ekonomiky města, je mimo cestovní ruch i podpora nových technologií a směrů, které hýbou a budou hýbat světem v dalších desetiletích. Severní Čechy se již snaží zaujmout pozici v rámci celé ČR jako kraj s podporou nových technologií a Děčín by se měl velmi aktivně na této iniciativě podílet a využít této šance. Podpora nových start-upových projektů v návaznosti na firmy podnikající v kraji (autonomní automobily, vývojáři aplikací, nanotechnologie a další) je nutností a šancí pro Děčín nahradit nemožnosti obnovení těžkého průmyslu a nedisponování vhodných prostor (brownfiledu) pro velké investiční projekty. Nahrazení tohoto druhu průmyslu podporou malých týmů a firem produkujících inovace je trendem mnoha zahraničních měst stejného typu jako Děčín. V neposlední řadě to zajistí zachování jedinečného životního prostředí okolí Děčína díky neprodukování odpadu a nezaměření se na těžký průmysl.

Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nové spolky. Vznikajícím občansky prospěšným spolkům a iniciativám nabídneme prostory, kde se lidé mohou scházet a mají dostatečné technické zázemí. Spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi.

PODPORA MÍSTNÍHO PODNIKÁNÍ

Podněty podnikatelů uvítáme a budeme se jimi zabývat.

Vyzveme k jednání a spolupráci místní podnikatele. Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Budeme systematicky pracovat na snížení administrativní zátěže živnostníků. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje našeho města a regionu. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v obci před nadnárodními obchodními řetězci.

Zasadíme se o prohloubení spolupráce s významnými zaměstnavateli. Chceme vycházet vstříc společensky zodpovědným firmám, které se rozhodnou sponzorovat veřejně prospěšné aktivity a jsou šetrné k našemu životnímu prostředí.

Drobné podnikání máme v úmyslu podpořit:

●    úpravou parkovacích poplatků tak, že 30 minut parkování bude zdarma, chceme zpřístupnit obchody v centru města jejich zákazníkům
●    zvážíme možnost využití sdílené ekonomiky parkovacích míst - roční pronájem parkovacího místa občanům do jejich správy a možnost pomocí aplikace své parkovací místo krátkodobě pronajmout např. turistům za poplatek vč. provize pro město
●    v místech, kde jsou technické předpoklady, budeme podporovat předzahrádky u restaurací, kaváren a cukráren s tím, že provedení bude odsouhlaseno městským architektem
●    umožníme prezentaci zboží a reklamních poutačů před prodejnami za transparentních pravidel
●    přehodnotíme výši místních poplatků na tržních místech tak, aby odpovídaly poptávce trhovců; zrušíme absurdní poplatky v tržnici, kde není poptávka trhovců o využití tržiště
●    vrátíme prodejce do opravené a opuštěné tržnice na Husově náměstí a tím umožníme rozvoj této oblasti jako živoucího náměstí.

CESTOVNÍ RUCH

Primární vizitkou města je upravené a čisté město, kde fungují služby pro trávení času turisty, ale i občana. Údržby a opravy stávajících veřejných prostranství, komunikací a stezek je základ pro spokojeného turistu, který se po pozitivní zkušenosti do našeho města vrátí.

Zaměříme se na kontrolu vynaložených prostředků na cestovní ruch a jejich efektivitu.

Vypíšeme výběrové řízení na vedoucího oddělení cestovního ruchu, aby byla zajištěna požadovaná odbornost a možnost se tomuto odvětví a rozvoji věnovat na plný úvazek. V rámci propagace města začneme oslovovat zahraniční návštěvníky, kteří jsou doposavad opomíjeni. Pro všechny větší akce na území Děčína se zaměříme v propagaci na oslovení jak okolních měst, tak i zahraničních obyvatel v příhraničí. Pro propagaci chceme využít i jednoduché moderní prostředky jako je například využití instalace písmen hashtagu #viaferratadecin, #decin na veřejná místa a využití automatického šíření těchto označených fotografií turistů fotících se s těmito body. Lesní stezky v Děčíně, které budou pravidelně udržovány, vytvoří možnosti pro další nasměrování turistů k atraktivním výhledům, zajímavým místům nebo na procházky přírodou spojené s dalšími aktivitami, jakou může být geocachingová městská trasa.

Vytvoříme vícejazyčný elektronický obchod, kde bude možnost pro místní podnikatele, zdarma bez provize pro město, prodávat balíčky zážitků, ubytování nebo služeb. Navážeme spolupráci se zahraničními lodními společnostmi, které mají zastávku v našem přístavu s cílem přilákat cestující na těchto lodích, aby strávili volný čas v Děčíně. Vytvoříme on-line portál, který bude kompletně v němčině a bude aktivně cílit na německé obyvatele. Prezentace všech kulturních a sportovních akcí, podnikatelů a jejich služeb nebo produktů zdarma v německém jazyce, po vzoru serveru drazdany.info, oslovíme další potencionální návštěvníky našeho města.

Prezentace rozvoje města v cestovním ruchu a plány do budoucna budou každý rok veřejně představeny místním podnikatelům a budou s nimi koordinovány další kroky v této oblasti, které pomůžou jejich dalšímu rozvoji.

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU JDE RUKU V RUCE SE VŠEMI BODY TOHOTO PIRÁTSKÉHO PROGRAMU A CÍLEM JE UDĚLAT Z MĚSTA DĚČÍN MĚSTO, KDE SE DOBŘE ŽIJE - DĚČÍN, DOBRÁ ADRESA. PAK BUDE OPRAVDU DĚČÍN BOŽÍ - MĚSTO ATRAKTIVNÍ PRO OBČANY I TURISTY.

AKTIVNÍ PŘÍSTUP K PROBLÉMŮM, NASLOUCHÁNÍ, INFORMOVANOST. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A ZÁJEM NÁS VŠECH JE NAŠIM CÍLEM A ODPOVĚDÍ PRO VYTVOŘENÍ BUDOUCNOSTI DĚČÍNA - DOBRÉ ADRESY.

PIRÁTI DĚČÍN

PUSŤTE NÁS NA NĚ!

PIRATI DECIN - ONLINE RADNICE

Nahoru