DĚČÍN - UPRAVENÝ A PŘÍVĚTIVÝ

VEŘEJNÉ SLUŽBY SLOUŽÍ OBČANŮM

OPRAVY MAJETKU MĚSTA A ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

O majetek města se budeme starat efektivně a hospodárně.

Revitalizaci města budeme provádět soustavně, synchronizovaně a na základě jasně vymezených priorit. Revitalizace musí pokračovat na Labském nábřeží, které má být jednou z výkladních skříní našeho města. Šetření, které má za důsledek zanedbání silnic a jiné infrastruktury, chápeme jako důsledek špatného hospodaření. Budeme řešit nejen velké projekty, ale i jednotlivosti, které usnadní a zpříjemní život Děčíňákům.

Opravy chodníků musí být prováděny systematicky s preferencí skládaných povrchů s ohledem na životnost a snadnější údržbu a hospodárnost. Posílíme běžnou údržbu a úklid veřejných prostranství včetně odborné péče o zeleň města.

Kultivujeme svoz, třídění i umístění odpadkových nádob ve městě. Nedopustíme necitlivé umísťování podzemních kontejnerů v turistických lokalitách. Rozšíříme rozmístění o další nádoby na bioodpad a doplníme o nádoby na tuky a oleje. Zajistíme, aby další případné podzemní kontejnery byly vhodně umístěny, vybrány a zamezilo se ucpávání. Neplnění jejich stoprocentní funkce má za následek vytváření nepořádku kolem nich.  - více v sekci „Odpadové hospodářství“.

Zavedením autorizovaných stavebních dozorů lépe dohlédneme na výslednou kvalitu staveb. Aktivním dozorem a důslednou kontrolou minimalizujeme možnosti víceprací a tím výraznému navýšení rozpočtu na danou zakázku. Budeme dbát na dodržování termínů a podmínek při sjednání smlouvy s dodavatelem (realizátorem) zakázky a při nedodržení vyžadovat placení sankcí uvedených ve smlouvě. Zajistíme, aby veškeré změny, které ovlivní jakkoliv průběh stavby, byly hlášeny dodavatelem městu a ten je zveřejnil občanům. Zavedeme časté koordinační schůzky se správci sítí a na základě společného harmonogramu prací velmi pečlivě zkoordinujeme další stavební práce na území města. Zajistíme on-line prostor, který bude sdílen se všemi správci sítí a do kterého se budou zapisovat plánované zásahy ve městě na další období - rok. Na základě těchto přehledných dat se budou následné práce všech zúčastněných správců a města koordinovat, aby nedocházelo k situacím, kdy např. ČEZ provádí výkopové a opravné práce v ulici, která bude v krátké době opět rozkopána městem nebo jiným správcem sítě.

Jako účastník stavebních řízení budeme aktivně ovlivňovat průběh a termíny staveb na území města. Budeme klást důraz na zkrácení termínů realizace staveb, které omezují provoz na důležitých komunikacích nebo omezují provoz firem a obchodů.

lanovka

Nepodpoříme nesmyslné projekty typu „Lanovka“, které výrazně změní ráz města, a to ani jako soukromou investici, kde stále hrozí, že po krachu investora může tato megastavba zůstat jako chátrající “pomník” hyzdící město. K obnově a využití historických památek ve vlastnictví města budeme přistupovat v souladu s názorem odborné i laické veřejnosti.

<- ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ                                                                            PŘÍVĚTIVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PÉČE O SENIORY ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - ONLINE RADNICE

Nahoru