DĚČÍN - UPRAVENÝ A PŘÍVĚTIVÝ

VEŘEJNÉ SLUŽBY SLOUŽÍ OBČANŮM

PŘÍVĚTIVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PÉČE O SENIORY

Problémové lokality začneme řešit prioritně a s maximálním důrazem.

Zajistíme koordinované kontroly technického stavu staveb stavebním úřadem magistrátu v rozsahu pravomocí vymezených stavebním zákonem. Stavební úřad bude konat tak, aby zajistil ochranu veřejných zájmů, ochranu práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob, aby stavby zejména neohrožovaly život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost a životní prostředí. Ze závad budou vyvozeny důsledky v podobě nařízení, sankcí, výkonů rozhodnutí až po vymáhání pohledávek či exekucí.

Poskytneme právní poradenství občanům města poškozovaných protiprávním jednáním svých sousedů, vlastníků nemovitostí a obchodem s chudobou a to včetně podpory při žalobách za utrpěnou finanční škodu, žalobách pro neplnění Občanského zákoníku za neplnění povinnosti řádně vyúčtovávat služby.

Zřídíme veřejnou komisi pro řešení problémových lokalit. Kromě zástupců magistrátu a ostatních úřadů se jejích jednání budou účastnit zástupci jednotlivých problémových lokalit z řad veřejnosti. Jednání této komise budou veřejná.

Vytvoříme pracovní místo, jehož náplní bude řešení problémů v lokalitách, kde je narušován veřejný pořádek. Tento pracovník magistrátu bude zajišťovat koordinaci jednotlivých odborů magistrátu, právníka i přestupkové komise včetně spolupráce s dalšími dotčenými úřady. Bude zodpovědný za řešení dané problematiky a bude se zodpovídat přímo primátorovi.

Vytvoříme strukturovaný městský bytový fond s transparentními podmínkami pro poskytování městského bydlení.

Využijeme všech možných forem financování tohoto kroku a to jak podpory státu, tak dotací z EU. Obec by měla prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení. Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení (vzdělání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti).

Vedle domovů důchodců budeme podporovat pomocné pečovatelské služby a aktivity seniorů. Při poskytování péče vítáme osobní přístup. Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí jen domov důchodců.

Zasadíme se o zdokonalování systémů zajišťujících bezpečnost a pořádek ve městě. Více najdete v tomto bodě.

<- OPRAVY MAJETKU A ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ                                                                            LABE STŘEDEM MĚSTA ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - PORVEME SE ZA VAS

Nahoru